A-metodik fick under 2020 i uppdrag av Peab som huvudentreprenör i Miljöprojekt Karlshäll, ett samverkansprojekt, att utreda hur omhändertagande av förorenade fibersediment skulle utföras.

Fakta

Uppdrag
Utreda olika alternativ för omhändertagande av förorenade fibersediment.

Kund
PEAB Anläggning AB

Byggtid
2020-2021

Entreprenadform
Totalentreprenad

Historia bakom projektet

Karlshäll ligger beläget väster om centrala Luleå intill Luleälven. Mellan åren
1912–1962 nyttjades ytan av en slipmassefabrik. Under en tioårsperiod
användes kvicksilver i tillverkningsprocessen för att förhindra mögelskador i
massabalarna.

I samband med utsläpp av orenat processvatten från fabriken, samlades
kvicksilverförorenade fibersediment på delar av vikens botten. Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket Miljöprojekt Karlshäll. Syftet med projektet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

A-metodiks roll i projektet

A-metodiks roll i projektet har varit att utreda olika alternativ för omhändertagande av förorenade fibersediment.

De alternativ som utretts och kostnadsberäknats var en ny deponi ca 3km från
föroreningsområdet eller att bygga en tillfällig avvattningsyta i direkt anslutning
till föroreningsplatsen. Valet i utredningen blev en tillfällig avvattningsyta vid
Karlshäll som efter avvattning av sedimenten kommer transporteras till befintliga
deponier i området.

Detaljprojekteringen bestod av att upprätta bygghandlingar för avvattningsytan
med Geomembran och omhändertagande av överblivet vatten via avledande
diken till ett utjämningsmagasin. Efter utjämningsmagasinet har vattnet avletts
via rörsystem och en kontinuerlig provtagningsbrunn tillbaka till recipient.

Tillvägagångssätt

Arbetet består av att sugmuddra förorenade sediment in i så kallade geotuber.
Processen består av tre steg:
Steg 1 – Fyllning
De förorenade massorna pumpas in i geotuberna. Miljösäkra polymerer tillsätts
vid sugmuddringen vilket gör att de fasta ämnena, fibersedimenten, binds ihop
och vattnet separeras.

Steg 2 – Avvattning
Klart vatten avgår från geotuberna genom de små porerna i den
specialtillverkade textilen. Detta resulterar i en effektiv avvattning och
volymminskning av de förorenade sedimenten.

Steg 3 – Konsolidering
Efter den sista fyllningen sker en fortsatt avvattning av de förorenade
sedimenten. Volymreduktionen kan i vissa fall vara så hög som 90 %. När
avvattningen bedöms som klar kommer de förorenade massorna att deponeras
på en deponi.

Som en säkerhetsåtgärd leds vattnet in i ett utjämningsmagasin där mätning
sker i samband med utsläpp. Som ytterligare en säkerhetsåtgärd har siltgardiner
placerats vid utsläppspunkten, detta för att förhindra eventuella utsläpp av
förorenade sediment i älven.

Arbetsprocessen

Under våren 2021 färdigställde PEAB anläggningsarbetena med den ca
10 000 m2 stora upplagsytan där fibersedimenten ska avvattnas. Samt
utjämningsmagasin och utloppsledningar inför muddringsarbetet.

I juni 2021 påbörjades sugmuddringen av de förorenade fibersedimenten.
Arbetet pågick dygnet runt och blev klart drygt två månader senare.
Sedimenten ska avvattnas i geotuberna under en längre tid för att sedan när det
är torrt nog, transporteras till deponi.

 Se inslag om projektet på svt.se

Kontakt

Jimmy Eriksson

Jimmy Eriksson
PROJEKTLEDARE/DELÄGARE

Tel. 070-515 29 35
Mail: jimmy.eriksson@a-metodik.se