Nytt uppdrag/New project

A-metodik slagghögar

Bilden: slagghögar, A-metodik hjälper till med att utreda utvinning av Vanadin från befintliga slagghögar

Critical Metals analyserar möjligheterna att utvinna Vanadin och förse Europa med materialet utan att behöva öppna en ny gruva. Vanadin används i ståltillverkning och i batterier för bland annat vindkraftsparker. Materialet utvinns från befintliga LD-slagg högar ifrån SSABs verksamhet i Luleå, Oxelösund och Raahe i Finland. Ytterligare en stor vinst med projektet är att stora mängder CO2 nyttjas i processen och binds upp i bi-produkten.

Uppdraget omfattar att genomföra en lokaliseringsutredning för processverksamheten och för bi-produkten och innefattar projektledning och samordning av utredningsarbetet i nära samarbete med projektgruppen bestående av beställaren och dess experter och andra konsultorganisationer inom bland annat miljörätt/tillståndsfrågor, MKB och processteknik.

Utreda alternativa lokaliseringar

I lokaliseringsutredningen ingår att identifiera och analysera olika alternativa lokaliseringar i Sverige och Finland baserad på gemensamt framtagna mål för verksamheten inom Tid, Miljö, Funktion och Ekonomi.  Målet har varit att identifiera alternativskiljande aspekter där den viktigaste faktorn är tid för tillståndsfrågor och etablering.  Analysen har genomförts stegvis där underlag har inhämtats från olika kommuner/orter och slutligen genomförs en samlad bedömning som ska visa den ort som är mest lämplig för etableringen.

Uppdraget omfattar även framtagande av samrådshandlingar inför tillståndsprocessen för verksamheten.

Roll: Projektledare, utredningsarbete, rapportskrivning (engelska och svenska)

Critical Metals

https://criticalmetals.eu/svenska/vanadium-recycling.php

In english

Critical Metals are analysing the potential to recover vanadium and supply it into Europe without opening a new mine. Vanadium is used in steel production and storage of energy in vanadium redox flow batteries. The vanadium is to be recovered from existing SSAB LD-slag stockpile in Luleå, Oxelösund and Raahe in Finland. Another great advantage with the project is that the process consume CO2 and lock up CO2 capture in a stabilised by-product.

The assignment is to implement a location option study for the operation (process plant) and by-product and consists of project management in close cooperation with the client and their experts within environmental, permitting, technique and process.

Investigate alternative locations

The purpose of the location option study is to identify and analyse different locations within Sweden and Finland based upon goals that are defined by the project team. Goals are defined for Time, Environment, Function and Cost. The aim is to identify aspects that differentiate the sites from each other  where the most important goal is establishing the operation by the due date. The analysis has been done stepwise and is based upon information that has been collected from the different locations. In the end an overall assessment will be made and the most suitable location selected.

The assignment also consist of writing consultation documents for the permitting process.

Role: Project management, investigations, report (English and Swedish)