PROJEKTERING

MARK OCH GATA

Vi utför förstudier, systemhandlingar och  detaljprojektering.

Oftast är våra projekt knutet till förändringen av samhället och omställning från ett trafikslag till ett annat. Vi arbetar i stor utsträckning med projekt som är knutet till exploatering där möjligheter skapas för människor att leva och bo i en attraktiv miljö. Under detaljprojekteringen utförs normenliga tekniska beräkningar och dimensioneringar. Ritningar och tekniska beskrivningar tas fram. Objekten levereras oftast som anläggningsmodeller, ett arbetssätt som gör att ritningar kan läsas direkt i anläggningsmaskinen via en fordonsdator.

VA-TEKNIK

Inom VA-teknik utför vi förstudier, systemhandlingar och  detaljprojektering.

Vid detaljprojektering av VA-system är ofta utgångspunkten systemhandlingar där dimensioneringsförutsättningar och kapacitetsdata fastslagits. Under detaljprojekteringen utförs normenliga tekniska beräkningar och dimensioneringar. Ritningar och tekniska beskrivningar tas fram för att för att objektet skall kunna byggas.

PROJEKT- OCH BYGGLEDNING
Byggledning innebär ansvar för ekonomi, funktioner, tider och miljö, så att de efterföljs och överensstämmer med byggherrens beställning. Byggledarens roll är att som byggherrens företrädare se till att det som skapas i projekteringen produceras på ett effektivt sätt.

INFRA

Inom Infra jobbar vi med infrastrukturprojektens tidiga skeden, det kan vara åtgärdsvalsstudier, väg och järnvägsplaner. Vi jobbar även med lokaliseringsutredningar för exempelvis etableringar av nya verksamheter inom industri och gruvnäringen. I projekten jobbar vi ofta som beställarstöd.

BESIKTNINGAR
Syftet med en besiktning är att fastställa om arbeten (entreprenaden) är kontraktsenligt genomfört.

En besiktning är bra för både beställaren och entreprenören – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt återstår att åtgärda i entreprenaden. Efter besiktningen upprättas protokoll som alla parter får ta del av.

PROJEKTERINGSLEDNING
Projekteringsledare agerar samordnare i projektet, det kan bäst beskrivas som spindeln i nätet med ansvar för ett komplext informationsflöde mellan projektets olika aktörer. Projekteringsledare samordnar kommunikationen mellan projektörer och övriga intressenter för att projektet ska kunna genomföras smidigt. Som projekteringsledare får kunden också hjälp att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. Byggprocessens delar samordnas så att värdet för kunden optimeras.

KOSTNADSBERÄKNING
Ofta används en mängdförteckning, materialspecifikation eller ritningar som grund för den kalkyl som beräknas. Kostnadsberäkningen kan också utgå från en idé. I genomförandet gestaltas och utgår kostnadsberäkningen från standardnivåer från de delar som ingår i projektet. Succesiva kalkyler beräknas allt eftersom.

PRODUKTIONSMÄTNING
A-metodik har tillgång till moderna mätinstrument för att kunna tillgodose dina behov. Produktionsmätning, Relationsmätning för att bestämma byggprocessen, utsättning av anläggningsobjekt, framtagning av maskinstyrningsmodeller och inmätning av mängdberäkningar ingår också.